Czas na Jubileusz!

Zapisy ruszą 4 czerwca 2023 (nd.) o 18:00 i będą otwarte do 25 czerwca 2023 (nd.) do 23:59.

Regulamin

1 czerwca 2023
Publikacja regulaminu

4 czerwca 2023 od 18:00
Uruchomienie formularza zgłoszeniowego

25 czerwca 2023 do 23:59
Zamknięcie zgłoszeń

30 czerwca 2023
Ostateczny termin przesłania pseudonimu artystycznego

1 lipca 2023
Publikacja pełnej listy zgłoszonych utworów wraz z nazwiskami uczestników

9 lipca 2023
Losowanie kolejności startowej konkursu

30 lipca 2023
Ostateczny termin przesłania podkładu muzycznego

15 sierpnia 2023
Termin nadsyłania materiałów dodatkowych wskazanych przez Koordynatora

2 września 2023
20. Konkurs Karaoke OGAE Polska

 1. Organizatorem 20. Konkursu Karaoke OGAE Polska (zwanego dalej Konkursem) jest Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Konkursu Piosenki Eurowizji OGAE Polska. 
 2. Konkurs odbędzie się 2 września 2023 roku podczas 20. Konwentu OGAE Polska (zwanego dalej Konwentem), a dokładna godzina rozpoczęcia Konkursu zostanie przedstawiona w programie Konwentu.  
 3. Koordynator 20. Konkursu Karaoke OGAE Polska (zwany dalej Koordynatorem) nadzoruje organizację i jest odpowiedzialny za całość Konkursu przed Zarządem OGAE Polska. 
 4. Koordynatorem Konkursu jest Artur Zieliński. 
 5. Koordynator umieszcza komunikaty dotyczące Konkursu na stronie ogae.pl oraz w grupie members.ogae.pl w serwisie społecznościowym Facebook, z zastrzeżeniem, że głównym kanałem informacyjnym pozostanie strona ogae.pl 
 6. Koordynator może wybrać spośród członków Stowarzyszenia osoby do pomocy przy organizacji Konkursu. 
 1. Wykonawca, duet lub zespół zwani są w dalszej treści regulaminu Uczestnikami.
 2. Uczestnik nie może być jednocześnie prowadzącym Konkurs lub wykonawcą programów artystycznych towarzyszących Konkursowi za wyjątkiem części artystycznej przedstawionej po zakończeniu głosowania.
 3. W Konkursie udział wziąć mogą tylko osoby, które są uczestnikami 20. Konwentu OGAE Polska. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konwencie, uczestnik jest automatycznie wykreślany z listy uczestników Konkursu.
 4. Liczba uczestników konkursu uzależniona jest od liczby uczestników konwentu na dzień startu zapisów do konkursu.
 5. Przyjmuje się następujący system ustanawiający maksymalny limit liczby uczestników:
  • do 60 uczestników konwentu: 20 występów,
  • 61 – 75 uczestników konwentu: 22 występy,
  • 76 – 90 uczestników konwentu: 24 występy,
  • powyżej 91 uczestników konwentu: 25 występów.
 6. Jeżeli lista uczestników osiągnie maksymalną liczbę występów, powstanie tzw. lista rezerwowa.
 7. Warunkiem startu w konkursie uczestników z listy rezerwowej jest rezygnacja lub dyskwalifikacja jednego z uczestników z listy konkursowej.
 8. W przypadku, gdy na moment zamknięcia zgłoszeń na liście rezerwowej będzie znajdował się tylko jeden uczestnik, automatycznie trafia on na listę startową konkursu. Maksymalna liczba uczestników zostaje wówczas zwiększona o jeden ponad ustanowiony limit.
 9. W szczególnych i nietypowych przypadkach ostateczne zdanie posiada Koordynator Konkursu w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia.
 10. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jeden utwór.
 11. W celu ułatwienia tworzenia grafik zespół ma obowiązek przyjąć nazwę.
 12. Uczestnik może wystąpić pod pseudonimem artystycznym, który powinien zgłosić Koordynatorowi najpóźniej do momentu ogłoszenia listy Uczestników, określonego w harmonogramie konkursu.
 13. Uczestnik wykonuje zgłoszony przez siebie utwór na żywo.
 14. Uczestnik może uczestniczyć pomocniczo w występie innego Uczestnika jako „chórek” lub tancerz.
 15. Mikrofony członków „chórku” będą w trakcie występów wyłączone.
 16. Maksymalna liczba osób na scenie w trakcie jednego występu to 6 osób.
 17. Uczestnicy wyrażają zgodę na udział w artystycznej oprawie Konkursu (np. interval lub/i opening act).
 18. Uczestnicy zobowiązują się do przygotowania materiałów zleconych przez Koordynatora Konkursu (nagranie pocztówki, pozdrowień) w terminie przez niego określnym, a w przypadku nie przesłania takich materiałów, wyrażają zgodę na wykorzystanie innych materiałów z ich udziałem, nagranych w latach wcześniejszych. 
 1. Podkłady muzyczne (wersje karaoke lub instrumentalne) zapewnia Uczestnik w porozumieniu z Koordynatorem Konkursu.
 2. Podkłady muzyczne muszą być zbliżone w brzmieniu do oryginalnych utworów i nie powinny trwać dłużej niż 3 minuty (z tolerancją ± 10%).
 3. Podkłady muzyczne mogą zawierać głosy ludzkie (np. chórki).
 4. Podkłady muzyczne muszą zostać przesłane do wyznaczonego przez koordynatora dnia. Nienadesłanie podkładu muzycznego skutkuje dyskwalifikacją z konkursu.
 5. Zgłoszony utwór musi spełniać następujące warunki:
  • był wykonywany podczas Konkursu Piosenki Eurowizji w latach 1956-2023 lub
  • był zgłoszony do Konkursu Piosenki Eurowizji w 2020 roku lub
  • był wykonywany podczas Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci w latach 2003-2022 lub
  • był wykonywany podczas w konkursowej części preselekcji do Konkursu Piosenki Eurowizji wyemitowanych na antenach telewizyjnych,
  • być piosenką, która nie była wykonywana w ramach ubiegłej edycji konkursu, zgodnie z listą niedostępnych utworów (dostępna na końcu),
  • być piosenką, która nie jest zarezerwowana przez organizatorów do wykonania jako program artystyczny, np. interval act, zgodnie z listą niedostępnych utworów.
 6. Podkład złej jakości lub stanowiący nieuczciwą konkurencję (zbyt silne chórki) może zostać odrzucony.
 7. Dopuszcza się zmianę tonacji utworu.
 8. Nie dopuszcza się wykonywania tego samego utworu przez dwóch lub więcej Uczestników Konkursu.
 1. Zgłoszenia do udziału w Konkursie przyjmowane będą wyłącznie poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, zamieszczony na stronie konkursu.
 2. Formularz zgłoszeniowy zostanie uruchomiony w ustalonym przez Koordynatora terminie podanym w harmonogramie na początku regulaminu.
 3. Uczestnikom zaleca się zachowanie swojego zgłoszenia w tajemnicy do czasu oficjalnego ogłoszenia listy Uczestników Konkursu, co ma na celu wywołanie efektu niespodzianki dla osób, które nie są Uczestnikami Konkursu.
 4. Zgłoszenie uważa się za pełne, jeśli zostanie poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz w wyznaczonym przez koordynatora czasie, dosłane zostaną wszystkie wymagane materiały zgłoszeniowe.
 5. Za materiały zgłoszeniowe uważa się:
  • Podkład muzyczny,
  • Zdjęcie uczestnika,
  • Inne materiały dodatkowe (np. materiał do pocztówek).
 6. Po przesłaniu zgłoszenia, kontakt Uczestników z Koordynatorem odbywa się za pośrednictwem maila karaoke@ogae.pl
 7. W razie zgłoszenia przez dwóch lub więcej Uczestników tego samego utworu pierwszeństwo ma zgłoszenie tego Uczestnika, które zostało wcześniej zarejestrowane przez system, a w przypadku zmiany utworu, którego wiadomość o zmianie utworu została wcześniej odebrana przez Koordynatora.
 8. Uczestnik po poprawnym przesłaniu formularza, otrzyma komunikat zwrotny o poprawności jego wysłania.
 9. Ostateczne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przesyła Koordynator pocztą elektroniczną po weryfikacji, czy dany utwór nie był wcześniej zgłoszony lub nie znajduje się na liście niedostępnych utworów.
 10. Do momentu zamknięcia zgłoszeń Uczestnicy mogą zmienić wybrany utwór pod warunkiem, że nowo wybrany utwór nie jest zarezerwowany przez inną osobę lub nie stanowi utworu z listy niedostępnych utworów, a zmiana obywa się za pośrednictwem maila karaoke@ogae.pl.
 1. Kolejność startowa konkursu będzie w pełni losowana.
 2. W terminie ustalonym w kalendarium konkursu niniejszego Regulaminu zostanie przeprowadzone losowanie miejsc startowych, które odbędzie się na żywo.
 3. O terminie losowania Uczestnicy informowani są na 2 dni przed jego przeprowadzeniem.
 4. Koordynator zastrzega sobie prawo kosmetycznej zmiany kolejności występów, jeśli wystąpi jeden z poniższych przypadków:
  • podczas dwóch występów z rzędu wystąpi ta sama osoba (np. w roli tancerza),
  • przygotowana scenografia będzie wymagała zbyt dużej ilości czasu na zmianę,
  • w innych sytuacjach, w których może okazać się to konieczne ze względów organizacyjnych.
 1. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia co najmniej:
  • jednej próby technicznej,
  • jednej próby generalnej.
 2. Próby odbywają się w miarę technicznych możliwości i bez udziału publiczności.
 3. W przypadku niestawienia się na próbę techniczną w wyznaczonym czasie Koordynator ma prawo odmówić przeprowadzenia próby.
 4. Fragmenty prób mogą być nagrywane i udostępniane członkom Stowarzyszenia poprzez zamknięte kanały w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram).
 5. W próbie generalnej biorą udział wszyscy Uczestnicy Konkursu.
 6. Nie przewiduje się możliwości zmian przebiegu występu po próbie generalnej, chyba, że jest to uzasadnione nieprzewidzianymi okolicznościami.
 1. Jurorem jest:
  • każdy uczestnik Konwentu – członek OGAE Polska,
  • każdy uczestnik Konwentu – osoba towarzysząca członka OGAE Polska, zwany dalej gościem.
 2. Uczestnicy Konkursu nie są jurorami.
 3. Głosowanie zostanie przeprowadzone za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej, do którego dane dostępowe zostaną członkom przekazane razem z rezerwowymi kartami do głosowania, które mogą zostać użyte w przypadku awarii formularza.
 4. Każdy Juror przyznaje najlepszym wykonaniom piosenek punkty wg schematu 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1 punkt lub w przypadku mniejszej liczby zgłoszeń niż 10 wg tego schematu oceniając wszystkie konkursowe utwory np. przy dziewięciu utworach kończąc głosowanie na 2 pkt.
 5. Wyniki głosowania gości będą przedstawione jako jeden zestaw punktów, bez względu na liczbę głosujących.
 6. Osoby wspomagające Uczestników na scenie mogą brać udział w głosowaniu na zasadach ogólnych z zastrzeżeniem, że nie mogą przyznać żadnych punktów Uczestnikowi, w występie którego uczestniczyli.
 7. Specjalnie powołana przez Koordynatora komisja, składająca się z Koordynatora oraz dwóch uczestników Konwentu dokona zliczenia oddanych głosów.
 8. Głosowanie i zliczenie głosów trwa 45 minut, a głosy oddane po upływie tego czasu nie zostaną uwzględnione w punktacji końcowej (chyba, że zaistnieją nieprzewidziane okoliczności).
 9. Prezentacja wyników głosowania podzielona będzie na dwa etapy. Głosowanie jurorów oraz televoting.
 10. Za głosowanie jurorów rozumie się indywidualne przedstawienie swojego rankingu, podczas ceremonii głosowania. Jurorzy na żywo będą odczytywać swoje trzy najwyższe noty, a pozostała punktacja zostanie wyświetlona na ekranie.
 11. Za televoting rozumie się zbiorcze podanie punktów osób, które nie będą chciały publicznie przedstawiać swojego rankingu. Forma jego przedstawienia będzie opierała się na formacie znanym z Konkursu Piosenki Eurowizji.
 12. Televoting może zostać anulowany podczas konkursu, jeżeli nie zostanie zebrana wymagana minimalna liczba jurorów, czyli 15 osób.
 13. Konkurs wygrywa Uczestnik, która otrzyma największą liczbę punktów.
 14. W przypadku remisu wygrywa Uczestnik, który otrzymał punkty od największej liczby jurorów z zastrzeżeniem, że bez względu na liczbę głosujących gości konwentu zawsze będzie liczony jako jeden juror. Gdyby nadal nie uzyskano rozstrzygnięcia liczona będzie kolejno większa liczba przyznanych najwyższych ocen, aż do momentu wyłonienia zwycięzcy.
 1. Regulamin obowiązuje z chwilą rozesłania go mailingiem przez Koordynatora Konwentu do Uczestników Konwentu na adresy podane podczas rejestracji na Konwent.
 2. W przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych w niniejszym regulaminie, decyzję o jego zmianie lub doprecyzowaniu podejmuje Koordynator po konsultacji z Organizatorem.
 3. Obowiązującą wersją regulaminu jest ta znajdująca się na stronie internetowej konkursu. Ewentualne zmiany znajdą się na specjalnej liście pod regulaminem umieszczonym na tej stronie.
 4. O każdej zmianie regulaminu Koordynator informuje, przesyłając jego nową wersję w sposób określony w pkt 65.
 5. Stowarzyszenie Miłośników Konkursu Piosenki Eurowizji OGAE Polska rezerwuje sobie prawo używania nagrań wideo oraz zdjęć z przygotowań i przebiegu Konkursu na wewnętrzne potrzeby organizacji, np. w celu promocji następnych Konkursów Karaoke wśród członków Stowarzyszenia.
 • Chains On You – Athena Manoukian – Armenia 2020 
 • Come Back – Jessica Garlick – Wielka Brytania 2002 
 • Die For You – Antique – Grecja 2001 
 • Dime – Beth – Hiszpania 2003 
 • Fiumi di Parole – Jalisse – Włochy 1997 
 • Halo – LUM!X feat. Pia Maria – Austria 2022 
 • Hold Me Closer – Cornelia Jakobs – Szwecja 2022 
 • In The Disco – Deen – Bośnia I Hercegowina 2004 
 • La La Love – Ivi Adamou – Cypr 2012 
 • Llámame – WRS – Rumunia 2022 
 • Loco Loco – Huricane – Serbia 2021 
 • Muškarčina – Sara Jo – Serbia 2022 (PRE) 
 • My Słowianie – We Are Slavic – Cleo & Donatan  – Polska 2014 
 • Sentimentai – Monika Liu – Litwa 2022 
 • SloMo – Chanel – Hiszpania 2022 
 • Süper Star (Superstar) – Sibel Tüzün – Turcja 2006 
 • Sweet People – Alyosha – Ukraina 2010 
 • SZUM (SHUM / ШУМ) – Go_A – Ukraina 2021 
 • That’s Rich – Brooke – Irlandia 2022 
 • Zitti e buoni – Måneskin – Włochy 2021 

Jeżeli od momentu opublikowania regulaminu do chwili przeprowadzenia konkursu zostaną wprowadzone jakieś zmiany w regulaminie, to poniżej zostanie zamieszczony opis zmian:

[01.06.2023] Publikacja regulaminu.

karaoke@ogae.pl

Koordynator konkursu: Artur Zieliński

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Stowarzyszenie Miłośników Konkursu Piosenki Eurowizji OGAE Polska, ul. Piotra Wysockiego 2/283, 03-369 Warszawa

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?